Obchodní podmínky

1. Obchodní podmínky a užívání portálu
 
Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“) a Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen “ZOOÚ”)
 
 

Užívání Portálu

Provozovatel tímto uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci k užívání Portálu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

Provozovatel má právo změnit Portál, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost Portálu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Portálu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

Zákazník je povinen dodržovat při užívání Portálu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Zákazník povinen nahradit v plném rozsahu. 

 
 
 
2. Zboží
 

Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

Zákazník bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být pouze ilustrativní, proto je Zákazník povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

3. Cena zboží
 

Ceny poskytovaného zboží jsou na webu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu. Provozovatel v takovém případě kontaktuje Zákazníka a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Zákazník má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku. Pokud Zákazník zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele.

Při registraci firmy, nakupuje Zákazník za velkoobchodní ceny a při častém odběru Zboží, má právo Provozovatel poskytnout Zákazníkovi slevu z ceny Produktu nebo množstevní slevu. Slevy z ceny Produktu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

  
4. Doprava zboží
 

Zákazník má právo zvolit z možností zobrazených Zákazníkovi v uživatelském prostředí E-shopu způsob dopravy Zboží. Zboží je Zákazníkovi zasláno přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR a SK.

Zákazník je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Zákazníkovi a to ve výši uvedené v uživatelském prostředí E-shopu.

Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé přepravcem.

Pokud je u Produktu nastavena možnost osobního odběru, je možné si Produkt po předchozí vzájemné dohodě vyzvednout na provozní adrese Na Šťáhlavce 1401/7, 16000 Praha 6. Osobní odběr ve vztahuje na omezený počet kusů. Pro více informací kontaktujte e-shop@geocore.cz.

  
5. Úhrada
 

Zákazník má právo zvolit z možností zobrazených Zákazníkovi v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.

Po předchozí vzájemné dohodě lze využít i další formy Úhrady a platby uvedené ve VOP Provozovatele.

Úhradu může Zákazník provést:

• bankovním převodem v CZK na účet Geocore s.r.o. č. 2501727100/2010
• bankovním převodem v EUR na účet Geocore s.r.o. 2801727102/2010
IBAN: CZ72 2010 0000 0028 0172 7102 BIC: FIOBCZPPXXX
• prostřednictvím platební brány ThePay
 na základě zálohové faktury
• hotově při převzetí zboží na provozní adrese Na Šťáhlavce 1401/7, 16000 Praha 6, pouze po předchozí vzájemné dohodě

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Zákazník povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

V případě bezhotovostní platby je povinnost Zákazníka provést úhradu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

Po domluvě je možná úhrada také na základě zálohové faktury v EUR. Cena v EUR je stanovena na základě směnného kurzu dle aktuálního kurzu ČNB (tento kurz zohledňuje dodatečné náklady za převod měn).

V případě hotovostní platby je podle zákona o evidenci tržeb Provozovatel povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6. Proces uzavření Kupní smlouvy
 

Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Zákazníkům uzavření Kupní smlouvy.

Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „Objednat“ nebo „Koupit“ v uživatelském rozhraní E-shopu. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy ze strany Zákazníka se považuje kliknutí na toto tlačítko. Bezvýhradný přijetím nabídky Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

Zákazník se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu.

Provozovatel zašle Zákazníkovi e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Zákazníkem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.

 
7. Kupní smlouva
 

Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

Zákazník kupuje od Provozovatele Zboží v množství, které si Zákazník zvolil v uživatelské prostředí E-shopu a Zákazník se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Zákazníkovi od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Zákazníkovi, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Zákazníka potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Zákazníkovi .

Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Zákazníkem.

Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Zákazníka, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Zákazníkem.

Provozovatel zašle Zákazníkovi daňový doklad v elektronické podobě a to na e-mailovou adresu Zákazníka zadanou při dané objednávce, pokud o ni Zákazník zažádá a vyplní potřebné údaje do 14 dnů po připsání platby, není-li dohodnuto jinak. V případě platby v hotovosti je také možné vystavit přímo při předání zboží zjednodušený daňový doklad. 

 
8. Dodací lhůta
 

Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Zákazníkovi v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží jsou uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu. Tyto lhůty pro dodání zboží jsou uvedeny dle předchozích zkušeností s výrobcem, zabalením a předáním Zboží přepravci. Ve chvíli předání Zboží přepravci, Provozovatel neručí za pozdní dodání. Při důvodném zpoždění dodávky (např. problém ve výrobě) bude Zákazník informován telefonicky nebo e-mailem.

Prosím berte na vědomí, že v případě nouzového stavu, se mohou dodací lhůty prodloužit. Provozovatel ani přepravce nemá možnost dodací lhůty nijak ovlivnit. Epidemie koronaviru, popř. související vládní opatření omlouvají neplnění smluvních povinností z důvodů mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Provozovatele, které dočasně nebo trvale zabránily splnění její povinnosti (tzv. vyšší moc). 

 
9. Odstoupení od smlouvy
 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (tyto produkty jsou označeny na e-shopu upozorněním, že zboží bude specificky upravováno dle požadavků zákazníka, tudíž nelze odstoupit od smlouvy), od kupní smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů. Spotřebitel také nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu zabraňujícímu oxidaci. V případě, že bude obal otevřen, není možné Zboží vrátit.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

Odstoupení od smlouvy zašlete na e-mail e-shop@geocore.cz

Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat Zboží zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou, i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 
10. Reklamační řád
 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména provozovatel odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

–   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

–   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

–   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

–   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

–   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Spotřebitele reklamované Zboží.

Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

Reklamace Zboží musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí Zboží.

 

Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů.

V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy e-shop@geocore.cz.

Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 

 
11. Ochrana osobních údajů
 

Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na Internetové adrese: https://www.geocore.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 

Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy.

Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 3x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem. 

 
12. Závěrečná ustanovení
 

Kontakt

V případě jakýchkoliv nejasností může Zákazník kontaktovat Provozovatele na e-mailové  adrese e-shop@geocore.cz

Rozhodné právo

Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Účinnost

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 18.3.2019.